รายการคำพ่อสอน
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.05-16.30 น.

คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ถ่ายทอดผ่านพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส หรือโครงการในพระราชดำริ และการนำเสนอข้อคิดที่ได้จากเรียนรู้คำพ่อสอนของบุคคลที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้ดำเนินชีวิตตามแนวทางคำพ่อสอน

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.อรสุดา เจริญรัถ

มูลนิธิพระดาบส

กนกวรรณ จักรวิเชียร

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ