รายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30-16.55 น.

ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพัฒนศึกษา ทั้งที่เป็นทฤษฎีและนำไปปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศและของโลก

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

อรอุมา พงษ์แสง

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ