รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.55-16.00 น.

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาและสาระต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล


อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย