แผนผังภูมินิเวศ
252 views
0
0

"แผนผังภูมินิเวศ" การออกแบบและพัฒนาพื้นที่ที่คำนึงถึงชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน คำถามคือ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นแบบภูมินิเวศ เริ่มต้นคิดจากอะไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์