โครงการ Sensor for All ปีที่ 3
184 views
0
0

Sensor for All ปีที่ 3 โครงการที่พัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะที่คิดค้นโดยคนไทย เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุฝุ่น PM 2.5 สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

• โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของแต่ละภาควิชา เพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดพัฒนาระบบและอุปกรณ์
• พัฒนาการของโครงการ Sensor for All ปี 1-2 และสิ่งที่อยากทำต่อในปีที่ 3
• อยากฝากไว้ว่า เรื่องฝุ่น PM 2.5 สิ่งที่สำคัญกว่าเป็นเรื่องการปรับพฤติกรรมของคนด้วย ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว

รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย