โครงการ Envi Mission ปีที่ 2 : Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ
485 views
0
0

โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ"
เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างถูกต้องและยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ให้กับคนรอบข้างได้

• ผลลัพธ์จากปีที่ 1 เป็นเรื่องน้ำ (วัฒนธรรมรักษ์น้ำ) ต่อยอดสู่ปีที่ 2 เป็นเรื่องขยะ ทำไมต้องเป็นเรื่องขยะ
• สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากโครงการ จากไอเดียสู่การลงมือทำจริง
• สนใจสมัครโครงการและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php?id=23

รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)
ชมน์นิภา ว่องวีรวัฒนกุล นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย