ขยะ: ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม (ตอนที่ 2)
110 views
0
0
"ตอนที่ 2"

"ขยะ: ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม"
ส่วนหนึ่งจากงานเสวนาในโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 หัวข้อ "Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Executive 1 ชั้น B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ตอนที่ 2 เปิดประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
1. ธุรกิจกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สามารถไปด้วยกันได้อย่างไร กรณีตัวอย่างจากการผลิตไฟฟ้า โดย พินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
2. สถาบันการศึกษามีบทบาทเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร โดย ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย