เรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว
107 views
0
0

หลังโควิด เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรที่จะเปลี่ยนไป ทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว

1. Data platform toword sustainability การเก็บฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น PM 2.5 มีความสำคัญ ต้องทำอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน

2. การท่องเที่ยว จะไม่เน้นแต่ธุรกิจหรือจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ให้ความสำคัญกับชุมชมมากขึ้น

3. Climate Change การจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้ชีวิต ไม่ได้ตกอยู่ที่ภาคพลังงานฝ่ายเดียว

4. Nexus น้ำ-พลังงาน-อาหาร ที่่ผ่านมา การบริหารจัดการเรื่องน้ำ-พลังงาน-อาหาร มักคิดแยกส่วนกันมาตลอด ต่อจากนี้ต้องคิดร่วมกัน มองจากต้นทางเดียวกัน เพื่อหาจุดสมดุลร่วมกัน

5. Circular Thinking คิดคำนึงอยู่เสมอเรื่องการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า ไม่ใช้แล้วทิ้งไป

6. ธุรกิจต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธุรกิจต้องหันมาสร้างคุณค่าหรือใส่ใจประเด็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถ้าธุรกิจไม่ปรับก็อาจตกขบวน เพราะผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

7. เศรษฐกิจพอเพียง "พอประมาณ-มีเหตุผล-สร้างภูมิคุ้มกัน" แนวคิดที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการผลิตและบริโภค เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย