ยานยนต์ไฟฟ้ากับความยั่งยืน
314 views
0
0

จากมิติที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โจทย์สำคัญต่อมาคือทำอย่างไรให้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเข้าไปสู่ระบบนิเวศแห่งความยั่งยืน ความยั่งยืนในเรื่องนี้ต้องเริ่มคิดจากอะไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย