การเมืองเรื่องน่ารู้ : วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ดำเนินรายการโดย "รศ.ตระกูล มีชัย"
25 views
0
0
" การร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระที่ 3"
ช่วงที่ 1 : การร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระที่ 3

-ในศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาได้มีคำวินิจฉัยไปแต่ยังไม่ใช่ฉบับเต็ม ในส่วนของฉบับเต็มนั้นยังไม่สามารถที่จะเผยแพร่ออกมาต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา และทราบมาว่าประธานรัฐสภาได้รับฉบับเต็มแล้ว ได้มีการวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้

- โดยในคำวินิจฉัยระบุให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปณารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติว่า ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเมื่อจัดทำร่างฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้ง

-ส่วนกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมจากมาตรา 256 โดยจะเพิ่มเป็นมาตรา 256/1 ในการลงมติแก้ไขพิจารณาวาระที่ 1 และการพิจารณาวาระที่ 2 และหลังจากพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จแล้ว เว้นช่วงระยะเวลาไว้ เพื่อที่จะรอพิจารณาในวาระที่ 3

- ในส่วนของวาระที่3ได้มีพระราชกฤษฎีกา เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพื่อลงมติในวาระที่ 3 โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้มีการบรรจุระเบียบวาระเอาไว้เรียบร้อยแล้วและจะมีการพิจารณาได้สัปดาห์หน้าเพื่อที่ให้รัฐสภาลงมติได้ในครั้งต่อไป

ช่วงที่ 2 : การประชุมรัฐสภาผู้แทนราษฎร

-สมาชิกวุฒิสภามีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพิจารณา การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขมาตรา 256 ที่จะเพิ่มมาตรา 256/1 ในฉบับใหม่

-ด้านประธานวุฒิสภามีการเรียกประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงในวาระที่ 3 ของรัฐธรรมนูญซึ่งอาจมีการขัดแย้งของกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อาจเผยแพร่ถึงสมาชิกทุกคนได้เห็นฉบับเต็ม ด้านศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยออกหมายมา และมีกระบวนการแก้ไขที่ศาลรัฐธรรมนูญกล่าว ให้ประชาชนได้ลงประชามติเสียก่อน

-สำหรับมาตรา 256 (8) บัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 1 คือบททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ และหมวด 15 คือการแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องคุณลักษณะที่ต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

-ในการประชุมที่จะถึงต้องรอติดตามรอดูว่าจะมีการขัดแย้ง ต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นหรือไม่