มองสังคมสู่มิติเรื่องความยั่งยืน
105 views
0
0

มองสังคมสู่มิติเรื่องความยั่งยืน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)