Regulatory Guillotine การปรับปรุงกฎหมาย จะนำมาใช้จริง เพื่อรับโควิด-19
102 views
0
0

Regulatory Guillotine การปรับปรุงกฎหมาย จะนำมาใช้จริง เพื่อรับโควิด-19
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.รัชพร วงศาโรจน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.อภิชน จันทรเสน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา