Green Fitness: คนก็เฟิร์ม โลกก็เฟิร์ม
99 views
0
0

ฟิตเนสสีเขียว (Green Fitness) คนก็เฟิร์ม โลกก็เฟิร์ม
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย