ทำอย่างไรให้เมืองและชุมชนยั่งยืน
80 views
0
0

SDG เป้าหมายที่ 11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

Goal 11 : Sustainable Cities and Communities

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

พวกเราต้องทำอย่างไรให้เมืองและชุมชนเกิดความยั่งยืน

รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)