วันสิ่งแวดล้อมโลก
97 views
0
0

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
• คนรุ่นใหม่กับการตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
• "ภาวะโลกรวน" ชื่อไทยของ Climate change มิติและความหมายที่มากับคำนี้
• ปากีสถานเป็นเจ้าภาพวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2021
• ปากีสถานเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิประเทศสูงมาก
• Climate change กับประเทศไทย
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)