ความเป็นไปได้ของวิถี "คนอยู่กับป่า" ภายใต้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
91 views
0
0

ความเป็นไปได้ของวิถี "คนอยู่กับป่า" ภายใต้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
• การสร้างวิถีคนอยู่กับป่าเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
• มีหมู่บ้านกว่า 4,192 ที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ กินพื้นที่ประมาณ 4,295,500 กว่าไร่ กฏหมายหรือมาตราใดบ้างที่เข้ามามีส่วนกำหนดวิถีของผู้คนที่อยู่กับป่า และประชาชนยอมรับได้มากน้อยขนาดไหน
• ชุมชนที่ยอมรับแนวทาง พ.ร.บ. ดังกล่าวนี้มีแนวคิดอย่างไรบ้าง
• กระบวนการนวัตกรรมทางสังคมจะช่วยให้เกิดกลไกในการสร้างวิถีคนอยู่กับป่าได้มากน้อยขนาดไหน
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย