สถานการณ์โควิด-19 กับผลกระทบต่อผู้หญิง
102 views
0
0

การระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไรบ้าง
• 61% ของผู้หญิงจากกลุ่มตัวอย่าง 11 ประเทศ ประสบปัญหาการลดลงของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ขณะที่ผู้ชายประสบปัญหานี้คิดเป็น 58% จากกลุ่มตัวอย่าง
• 60% ของผู้หญิงจากกลุ่มตัวอย่าง 11 ประเทศ ประสบปัญหาการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพ ขณะที่ผู้ชายประสบปัญหานี้คิดเป็น 56% จากกลุ่มตัวอย่าง
• ในประเทศไทย ผู้หญิงกว่า 84% จากกลุ่มตัวอย่าง ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งสูงกว่าหลายๆ ประเทศ

ผลการวิจัยและสำรวจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไร ภาครัฐควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.กรรณิการ์ ดำรงค์พลาสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย