เปิดประเด็นเรื่องขยะ: ชุมชนกับการบริหารจัดการขยะ
366 views
0
0

เปิดประเด็นเรื่องขยะ: ชุมชนกับการบริหารจัดการขยะ
ความคืบหน้าโครงการ Envi Mission ปี 2 ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน "Waste a moment" และพาไปรู้จักโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

• เป้าหมายไม่ใช่แค่ลดปริมาณขยะ แต่เพื่ออยากสื่อสารความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางและการสร้างเครือข่ายที่มีความตั้งใจร่วมกันในชุมชน

• ผลลัพธ์ต่อมาคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลังจากที่มองเห็นปัญหาก็พร้อมลงมือทำผ่านองค์ความรู้ที่ถูกต้อง จากมุมมองที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย