โควิด-19 กับโอกาสสร้างความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อม
261 views
0
0

โควิด-19 กับโอกาสสร้างความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อม
โควิด-19 ทำให้เกิดการทบทวนกันใหม่เรื่องการใช้ทรัพยากร ที่ผ่านมา SDG เป้าหมายที่ 12 "การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน" มักถูกตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการทำให้เกิดขึ้นจริง วิกฤตโควิดทำให้เรากลับมาคิดกันใหม่เรื่องการได้มาและเสียไปของทรัพยากร

• มองมิติการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรอาหารโยงไปสู่เรื่องการจัดการขยะอาหารที่ต้นทาง
• "ชิงเก็บ ลดเผา" โครงการที่แก้ปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย