การค้าระหว่างประเทศกับภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันให้โลก
202 views
0
0

การค้าระหว่างประเทศกับภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันให้โลก
• ทุกประเทศทั่วโลกต้องการวัคซีน แต่มีเพียงแค่ไม่กี่ประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนได้

• การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างไรในกระบวนการ "การผลิต" "การกระจาย" และ "การฉีด" วัคซีน

• มี 208 ประเทศที่นำเข้าวัคซีน แต่มีเพียง 90 ประเทศที่ส่งออกวัคซีน (รวมวัคซีนทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะวัคซีนโควิด-19)

• ผู้ส่งออกวัคซีนที่ใหญ่ที่สุด 10 ประเทศ มีมูลค่าการส่งออกครอบคลุมถึง 93% ของมูลค่าการส่งออกโลก

• วัคซีนเป็นสินค้า Percentile ที่ 6 ที่มีความต้องการนำเข้าสูงที่สุด (จากจำนวน 5,384 สินค้า)

• ผู้ส่งออก 3 อันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานวัคซีน ได้แก่ จีน เยอรมัน สหรัฐ

• ค่าเฉลี่ยของภาษีวัคซีนทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ 0.76% แต่ยังคงมีการเก็บภาษีนำเข้าสารประกอบวัคซีน 2.6-9.4% และอุปกรณ์การฉีด 4.4-4.5%

• ปัญหาจากอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช้ภาษี เช่น การห้ามส่งออก มาตรการด้านสุขอนามัย มาตรการอนุญาตที่มีความซ้ำซ้อน

• กุญแจสำคัญที่จะทำให้ทุกคนทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนคืออะไร?
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
อ.ดร.ดวงดาว มหากิจศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย