ชวนอ่านรายงานบทบาทของ Digital Labor Platforms ของ ILO
76 views
0
0

ชวนอ่านรายงานบทบาทของ Digital Labor Platforms ของ ILO
• การจ้างงานรูปแบบใหม่กับอิทธิพลของ Digital Platforms มีทิศทางไปในรูปแบบใด
• รูปแบบของ Platforms แบ่งออกเป็นกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร
• การทำงานของ Platforms รูปแบบต่างๆ มีผลต่อรูปแบบของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีผลต่ออัตราการจ้างงานหรือไม่
• ผลกระทบที่ส่งผลโดยตรงของรูปแบบการจ้างแรงงานมีอะไรบ้าง
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย