เหตุโรงงานโฟมระเบิดที่กิ่งแก้วกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระยะกลาง-ยาว
146 views
0
0

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระยะกลางถึงระยะยาวจากเหตุโรงงานโฟมระเบิดที่กิ่งแก้ว การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณภาพอากาศจึงมีความสำคัญ ในประเด็นนี้มีแนวทางจัดการอย่างไรต่อไปได้บ้าง
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล | ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต | ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย