บทบาทของวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ต้องเปลี่ยนไป
157 views
0
0

การทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในบริบทเปลี่ยนไปในปัจจุบันทำให้บทบาทของ "วิศวกรสิ่งแวดล้อม" ต้องเปลี่ยนตาม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่

• ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
• วิธีคิดอะไรบ้างที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมต้องมี
• โอกาสการทำงานของวิศวกรสิ่งแวดล้อม
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย