Siam Pieces: จัดการขยะพลาสติกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
144 views
0
0

Siam Pieces โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลาสติกใช้แล้วในสังคมเมืองอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และนำไปพัฒนาแบบแผนธุรกิจในการนำพลาสติกใช้แล้วทุกชนิดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมขยายผลสร้างเป็นโมเดลธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดเป็นวัฏจักรของการจัดการขยะพลาสติกในสังคมเมืองที่ยั่งยืน

โครงการ SIAM PIECES

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม "ตอบ" แบบสอบถาม เพื่อ "ส่ง" เศษพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์และ "ส่ง” เสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประเทศ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการทิ้งขยะของผู้บริโภคบริเวณห้างสรรพสินค้า (บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด) และจัดทำแบบแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สยามพิวรรธน์, โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน, สถาบันพลาสติก, กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านทาง link >> https://forms.gle/7Qd4w5o2mCscr88u5 หรือ Scan QR code (ในภาพ)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นชิ้นส่วน (Pieces) ในการจัดการขยะพลาสติกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาวินี พงศ์พันธ์พฤทธิ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย