COVID-19, Youth Employment and Informal Work
76 views
0
0

COVID-19, Youth Employment and Informal Work
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.เจสสิกา แมรี่ เวชบรรยงรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย