น้ำเสีย: ความหมายและการจัดการน้ำทิ้งที่ต้องเปลี่ยนไป
173 views
0
0

น้ำเสีย: ความหมายและการจัดการน้ำทิ้งที่ต้องเปลี่ยนไป
• มุมมองน้ำเสียในบริบทสิ่งแวดล้อมจากอดีตถึงปัจจุบัน เรายังมองน้ำเสียเป็นแค่น้ำเสียอยู่ไหม ความหมายและความสำคัญของน้ำเสีย การจัดการน้ำเสียที่ต้องเปลี่ยนไปนับจากนี้
• พัฒนาการของเทคโนโลยีกับการออกแบบระบบเพื่อนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
• น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการน้ำมัน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุวัตร ประพันธ์ GM Ichita Co.,Ltd.