กิโยตินหรือล้างบางกฎหมายล้าสมัย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากโควิด-19
145 views
0
0

กิโยตินหรือล้างบางกฎหมายล้าสมัย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากโควิด-19
• ทำไมเราต้องทบทวนกฎหมาย
• กฎหมายสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ให้มีความทันสมัยได้จริงหรือ
• จากผลงานวิจัยพบว่ามี 1,094 กระบวนงานทางราชการหรือกฎหมายที่ควรปรับ
• หากมีการปรับเปลี่ยนตามการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าจะประหยัดต้นทุนของภาคธุรกิจและภาคประชาชน 130,000,000,000 บาท
• ปัจจุบันมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ไปมากน้อยขนาดไหน
• การลด ละ หรือเลิกการอนุญาตทางราชการ จะส่งเสริมเศรษฐกิจหรือไม่ อย่างไร
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี