เครื่องมือประเมินทุเรียนสุก | จุฬาปริทรรศน์
172 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 12 ก.ย. 64
ติดตามเครื่องมือประเมินทุเรียนสุกจากน้ำตาลในก้าน
ภูมิปัญญาเกษตรสู่งานวิจัยวิทยาศาสตร์เคมี

โดย รศ.ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค