เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
156 views
0
0

ค.ศ. 2070 ประเทศไทยมีเป้าหมายมุ่งสู่ Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคพลังงานและการขนส่ง การเดินหน้าเมืองที่มีความยั่งยืนและไปสู่ Carbon neutrality โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องปรับวิธีคิดและปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานอย่างไรเพื่อให้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเกิดขึ้นได้จริง
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย