การดัดแปลงรถยนต์เก่าเป็นยานยนต์ไฟฟ้า และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์
110 views
0
0

การดัดแปลงรถยนต์เก่าเป็นยานยนต์ไฟฟ้า และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์
• ปัญหามลพิษทางอากาศ ค่าน้ำมันรถยนต์ที่พุ่งสูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราโดยตรง
• ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้ารวมกันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 12% และมีทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้น
• สถานการณ์โควิด-19 แทบไม่มีผลต่ออัตราการขยายตัวของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเลย
• การเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนรูปแบบของรถยนต์จะเป็นไปในทิศทางใด
• การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่ออุตสหกรรมรถยนต์ในบ้านเรามากน้อยแค่ไหน
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย