องค์กรร้อยปี
170 views
0
0

• น้ำท่วม-น้ำแล้ง ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ Climate Change
• ปัจจัยที่ทำให้องค์กรเดินหน้าสู่ความยั่งยืน
• ญี่ปุ่นมีองค์กรที่มีอายุเกินร้อยปีมากที่สุดในโลก อะไรที่ทำให้องค์กรเหล่านี้อยู่ได้ยาวนานจนถึงทุกวันนี้
• มององค์กรร้อยปีในประเทศไทย
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย