องค์กรยั่งยืน
145 views
0
0

มองมิติการสร้าง องค์กรยั่งยืน ด้วยแนวคิดของคนรุ่นใหม่
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย