ห้องสมุดกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต | จุฬาปริทรรศน์
94 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 28 พ.ย. 64
ติดตามห้องสมุดกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ในปัจจุบันจะมีทิศทางเป็นไปอย่างไร ?

โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
หน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค