การพลิกฟื้นคลองแสนแสบ
127 views
0
0

การพลิกฟื้นคลองแสนแสบ
• มองคลองแสนแสบจากอดีตถึงปัจจุบัน ความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูคลองแสนแสบ การบำบัดยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นทาง
• หัวใจในการพลิกฟื้นคลองแสนแสบอย่างยั่งยืน ทั้งการปรับภูมิทัศน์ แก้ปัญหามลพิษ และสร้างคุณค่าในเชิงพื้นที่บริเวณรอบคลองแสนแสบ
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย