มุมองและแนวคิดหากเริ่มอยากทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
95 views
0
0

มุมองและแนวคิดหากเริ่มอยากทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)