7 มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจากวิกฤตยูเครน
167 views
0
0

7 มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจากวิกฤตยูเครน
1. พลังงาน ความเป็นกลางทางคาร์บอน
2. EV & Smart city
3. การขนส่ง เชื้อเพลิง และผลกระทบชุมชน
4. มลพิษอากาศและสภาพอากาศหนาวเย็น
5. ขยะ ขยะติดเชื้อ ของเสียอันตราย
6. โรคภัยไข้เจ็บ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
7. ผลกระทบและของเสียจากกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ offspec ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย