จากทุนทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางวัฒนธรรม
147 views
0
0

ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย ความท้าทายคือจะดึง "ทุนทางวัฒนธรรม" มาต่อยอดและขยายดอกผลสู่ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงได้อย่างไร เพราะวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เรื่องการอนุรักษ์ แต่ต้องสื่อสารและส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้

"ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม" โครงการที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

ตัวอย่างการหยิบทุนทางวัฒนธรรม มาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทางวัฒนธรรม (นาที 10)

ของเล่นพื้นบ้าน การปรับเปลี่ยนคุณค่าของของเล่นพื้นบ้านให้เข้ากับยุคสมัย
ครก อ่างศิลา การสร้างมิติทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่มากับครก
เห็ดเผาะ ที่เพาะเองได้ ลดการเผาป่า
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์