ฝนตก รถติด น้ำท่วม กับประเด็นเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
66 views
0
0

• ทำไม Climate change ทำให้รูปแบบฝนตกในประเทศไทยเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งที่ปริมาณรวมของน้ำฝนไม่แตกต่างจากเดิมมาก
• ฝนตกทำให้เกิดรถติดและน้ำท่วม สองปัญหานี้โยงไปสู่ประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)