แนวคิดยุคหลังการพัฒนาผ่านพลวัตร | จุฬาปริทรรศน์
56 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 24 ก.ค. 65
ติดตามการมองแนวคิดยุคหลังการพัฒนา
ผ่านพลวัตรในขบวนการกสิกรรมทางเลือก

โดย คุณธิตา อ่อนอินทร์
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค