รู้จักแนวคิด Sustainable Decoupling เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ
121 views
0
0

รู้จักแนวคิด Sustainable Decoupling เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย