Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน
122 views
0
0

โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3
Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน

• กว่าจะมาเป็น Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม (นาที 1.45)

• ภาพรวมและสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางในโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน (นาที 6.20)

• ข้อคิดเห็นต่อผลงานที่ได้รับรางวัล การต่อยอดเรื่องสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสู่ภารกิจเพื่อความยั่งยืน (นาที 20.35)

รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย