กระทรวงพลังงานยุคใหม่กับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
134 views
0
0

• สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลก บทบาทของกระทรวงพลังงานต่อการจัดการแหล่งพลังงานในประเทศไทย (นาที 8)

• การนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศกับมิติความมั่นคงทางพลังงาน (นาที 11.10)

• การเปลี่ยนผ่านการผลิตและใช้พลังงาน เพื่อเป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม (นาที 14.45)

• แผนพลังงาน 4D 1E (นาที 19.30)

• วิกฤตพลังงานที่ไทยเผชิญเมื่อเทียบกับประเทศอื่น (นาที 23)

รายการ envi insider
ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัดและโฆษกกระทรวงพลังงาน
ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5