ความเหลื่อมล้ำบนท้องถนน
336 views
0
0

ความเหลื่อมล้ำบนท้องถนน
- มองความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนจนกับคนรวย กับโอกาสการบาดเจ็บและตายบนท้องถนน
- มองความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับบทลงโทษทางกฎหมาย (ระหว่างคนจนกับคนรวย) ที่เกี่ยวข้องกับท้องถนนด้วย
.
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย และ รศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย