การสื่อสารยามวิกฤต
44 views
0
0

การสื่อสารยามวิกฤต

- สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้คนเกิดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา การสื่อสารเพื่อให้คนแยกแยะสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง อะไรที่ควรทำ แบบไหนคือ fake news จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก
- ทุกวันนี้ใครก็เป็นผู้ให้ข้อมูลได้ด้วยช่องทาง Social media จึงเกิดการส่งต่อข้อมูลปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว
- สำคัญที่ "ผู้รับสาร" ว่าอยากจะเชื่อแหล่งข้อมูลไหน
- องค์ประกอบการสื่อสารไม่เปลี่ยน เปลี่ยนที่วิธีการ
- การนำเสนอเพื่อให้คนตีความในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ
- การสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)