มิติของระยะห่างและความสัมพันธ์ทางสังคม
53 views
0
0

- มิติของระยะห่างและความสัมพันธ์ทางสังคม
- เทคโนโลยีเข้ามาจัดการระยะห่างได้อย่างไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)