ความหลากหลายทางชีวภาพ
66 views
0
0
ความหลากหลายทางชีวภาพ

• Theme วันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2020 คือ "Biodiversity" หรือความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการมองที่พ้นจากตัวเอง (มนุษย์) แต่เป็นการมองเพื่อนร่วมโลก (สิ่งแวดล้อม) ที่เกี่ยวเนื่องกัน

• ทำไมความหลากหลายทางชีวภาพจึงสำคัญ

• 10 อันดับประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง คำถามสำคัญต่อมาคือ ถ้าความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเหล่านี้ถูกทำลาย ทำไมเกิดผลกระทบระดับโลก
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)