การจัดการองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม (ตอนที่ 2)
95 views
0
0

การจัดการองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม (ตอนที่ 2)
วิธีที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

Learn ทำให้เกิดการเรียนรู้
Lean ทำให้มีประสิทธิภาพ
Link เชื่อมโยงหลายภาคส่วน
Launch ทำมันออกมา
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
ดร.อริสรา เพียรมนกุล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม