โจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องคิดใหม่-ทำใหม่หลังโควิด-19
198 views
0
0

โควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน โจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมจึงต้องคิดใหม่-ทำใหม่ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อจากนี้ควรเปลี่ยนไปอย่างไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)