รายการทันโลกวิทยาศาสตร์
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.05-10.30 น.

สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย