ของวิเศษในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยแนวเหนือจริง
169 views
0
0
"ตอนที่ 1"

ของวิเศษในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยแนวเหนือจริง (ตอนที่ 1)
_____________
รายการไทยศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ: อ.วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ